Forskerne trekker fram flere årsaker til at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Les rapporten.

Utgitt: 12. november 2019

Det er vanligere med positive enn negative holdninger til innvandrere. Syv av ti er for eksempel enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Generelt er unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring.

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/folk-flest-er-positivt-innstilt-til-innvandrere

Utgitt: 25. mars 2019

36 900 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2018 – en nedgang på 5 700 fra året før. Arbeidsinnvandringen økte derimot for første gang siden 2011.

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/flest-innvandrer-pa-grunn-av-arbeid

Utgitt: 13. mai 2019

Nærmere 423 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2018. Disse utgjorde 66,6 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 78,5 prosent.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-vekst-i-sysselsettingen-blant-innvandrere

Utgitt: 5. mars 2019

(SSB ANALYSE 2018/23: INNVANDRERE UTENFOR ARBEIDSMARKEDET)

Innvandrere har vanskeligere for å komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en større andel innvandrere er dermed arbeidssøkende. Det er også mange som ikke er med i offentlige registre, slik at vi ikke kan følge dem i arbeidsmarkedet.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvorfor-er-det-vanskeligere-for-innvandrere-a-komme-i-jobb

Utgitt: 27. november 2018

17 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. På 2000-tallet har arbeid vært hovedårsaken til innvandring til Norge.

https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/innvandrerbefolkningen-i-norge/

Sist oppdatert: 6. februar 2019

Norge trenger en nasjonal handlingsplan for mer entreprenørskap blant innvandrere, fastslår Nordlandsforskning i rapporten “Finansieringsordninger for innvandreretablerere - Identifisering og utvikling av gode modeller”.

https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2012/finansieringsordninger-for-innvandreretablerere/

Utgitt: 10. november 2015

Arbeidet knyttet til sysselsetting av innvandrere går på tvers av ulike sektorer og beslutningsnivåer. I denne rapporten fra NIBR understrekes derfor behovet for samhandling og en tydeligere strategisk retning i dette arbeidet på regionalt nivå.

https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2015/sysselsetting-av-innvandrere-regionale-muligheter-og-barrierer-for-inkludering/

Utgitt: 11. februar 2016

For å forstå integrering, må en se på innvandreres integreringskapasitet, og økonomiske, politiske, sosiale og opplevde sider ved integreringen. Det framgår av en ny rapport Proba samfunnsanalyse har levert til IMDi.

https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2019/indikator-for-integrering/

Utgitt: 1. april 2019

Statistikken over innvandringsgrunn viser hvor mange ikke-nordiske innvandrere som har kommet til Norge. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Klikk på linken for å se grafisk fremstilling.

https://public.tableau.com/views/vis-innvandrere-etter-innvandringsgrunn_15589537489320/Innvandringerialtsiden1990?%3Aembed=y&%3Adisplay_count=yes&publish=yes&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowVizHome=no

Publisert av SSB 4 juni 2019

Statistisk sentralbyrå

Publikasjonen gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Ved å samle ulik statistikk er det presentert tidsserier som sier noe om utviklingen over tid innenfor forskjellige levekårsområder.
 

Publikasjonen inneholder tolv artikler som gjennom 2017 er blitt publisert på Statistisk sentralbyrås (SSB) nettside: https://www.ssb.no/innvandrere-i-norge/2017 . Publikasjonen foreligger også som pdf-fil.
 
Hvem som har skrevet artiklene og hvilke datakilder som er benyttet kommer fram i hver artikkel. Data er hentet fra både administrative registre og fra utvalgsundersøkelser. Statistikkene som er brukt i artiklene er laget av ulike fagseksjoner i SSB.

 
Statistisk sentralbyrå, 11. desember 2017.

Statistisk sentralbyrå

Holdningene til innvandrere og innvandring har beveget seg i innvandrervennlig retning siden forrige måling, i 2016. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring».

Les mer her: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring-2017

Statistisk sentralbyrå

I Norge har det fra 2009 til 2015 vært en økning i andelen innvandrere blant selvstendig næringsdrivende. Det er tydelige forskjeller mellom ulike grupper innvandrere: Østeuropeere har flest enkeltpersonforetak som har overlevd i minst fem år. Sterkest omsetningsvekst har foretak drevet av innvandrere fra Asia.

Statistisk sentralbyrå

Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den største økningen var blant innvandere fra Syria. Polakker er fortsatt den største innvandrergruppen med over 92 000 personer.

Les mer

Statistisk sentralbyrå

SSBs siste nummer av samfunnsspeilet i 2016 var av tema flyktninger i Norge. Her kan det blant annet leses om mottak, integrering, arbeid, utdanning og valgdeltakelse.

Les mer