Statistisk sentralbyrå

Publikasjonen gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Ved å samle ulik statistikk er det presentert tidsserier som sier noe om utviklingen over tid innenfor forskjellige levekårsområder.
 

Publikasjonen inneholder tolv artikler som gjennom 2017 er blitt publisert på Statistisk sentralbyrås (SSB) nettside: https://www.ssb.no/innvandrere-i-norge/2017 . Publikasjonen foreligger også som pdf-fil.
 
Hvem som har skrevet artiklene og hvilke datakilder som er benyttet kommer fram i hver artikkel. Data er hentet fra både administrative registre og fra utvalgsundersøkelser. Statistikkene som er brukt i artiklene er laget av ulike fagseksjoner i SSB.

 
Statistisk sentralbyrå, 11. desember 2017.

Statistisk sentralbyrå

Holdningene til innvandrere og innvandring har beveget seg i innvandrervennlig retning siden forrige måling, i 2016. Det viser årets undersøkelse av «Holdninger til innvandrere og innvandring».

Les mer her: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring-2017

Statistisk sentralbyrå

I Norge har det fra 2009 til 2015 vært en økning i andelen innvandrere blant selvstendig næringsdrivende. Det er tydelige forskjeller mellom ulike grupper innvandrere: Østeuropeere har flest enkeltpersonforetak som har overlevd i minst fem år. Sterkest omsetningsvekst har foretak drevet av innvandrere fra Asia.

Statistisk sentralbyrå

Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den største økningen var blant innvandere fra Syria. Polakker er fortsatt den største innvandrergruppen med over 92 000 personer.

Les mer

Statistisk sentralbyrå

SSBs siste nummer av samfunnsspeilet i 2016 var av tema flyktninger i Norge. Her kan det blant annet leses om mottak, integrering, arbeid, utdanning og valgdeltakelse.

Les mer