Statistisk sentralbyrå

Publikasjonen gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Ved å samle ulik statistikk er det presentert tidsserier som sier noe om utviklingen over tid innenfor forskjellige levekårsområder.
 

Publikasjonen inneholder tolv artikler som gjennom 2017 er blitt publisert på Statistisk sentralbyrås (SSB) nettside: https://www.ssb.no/innvandrere-i-norge/2017 . Publikasjonen foreligger også som pdf-fil.
 
Hvem som har skrevet artiklene og hvilke datakilder som er benyttet kommer fram i hver artikkel. Data er hentet fra både administrative registre og fra utvalgsundersøkelser. Statistikkene som er brukt i artiklene er laget av ulike fagseksjoner i SSB.

 
Statistisk sentralbyrå, 11. desember 2017.