Integrerings mangfoldsdirektorate imdi etablereropplering for innvandrere 2017

Her får du en oversikt over alle prosjekter finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom ordningen Etablereropplæring for innvandrere i 2017

 

Tilskudd til etablereropplæring

Denne ordningen skal bidra til å legge bedre til rette for etablerervirksomhet for innvandrere. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe. Tilskuddet skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkes- kommuner slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

I samsvar med Innst. 16 S (2014-2015) skal Buskerud fylkeskommunes Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) gis en særskilt stilling i dette regelverket. NSFV skal videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. Det vises til innstilling Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget der komiteen vil at NSFV skal videreutvikle sin særskilte rolle som et nasjonalt kompetansesenter på denne sektoren.

 

Norsk senter  for
flerkulturell verdiskaping

T : 32 83 27 60
E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
F : @nsfvnasjonalt

 

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

T : 24 16 88 00
E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
I : imdi.no/tilskudd
F: @integreringsdir

 

Se årest katalog ETA-KATALOG 2017


 

Integrerings mangfoldsdirektorate imdi etablereropplering for innvandrere 2017 01

 Katalogen inneholder nøkkelinformasjon om alle prosjektene.

 

 


ETA-PROSJEKTER 2017


 

FLERKULTURELL VERDISKAPING AGDER

N : Tine Mette Falck

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gjennom prosjektet «Flerkulturell Verdiskaping Agder» ønsker man å få flere innvandrere til å lykkes med å starte egen virksomhet. Etablering av egen virksomhet vil kunne bidra til økt integrering, bedret livskvalitet og økt verdiskaping i regionen. Dette skal gjøres gjennom å øke kunnskapen om bedriftsetablering til innvandrere som har opphold i Norge og er bosatt i kommuner på Agder. Prosjektet tar også sikte på å tilpasse opplæringen for bedriftsetablering for innvandrere, og få flere innvandrere til å starte egen bedrift. Deltakerne i prosjektet tilbys rådgivning, veiledning og kurs for å realisere sin forretningsidé. Kompetanseheving av det regionale partnerskapet samt for NAV sine programrådgivere og ansatte ved voksenopplæring i samfunnsfag skal sikre god måloppnåelse.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er innvandrere som er med i NAVs introduksjonsprogram for arbeidssøkere. Andre innvandrere som ønsker å starte bedrift er også velkomne.

 


 

BUSKERUD AKTIVITETER

N : Joana Correia

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

I arbeidet med utvikling av metoder og erfaringer har Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) et eget prosjekt i Buskerud. Prosjektet er NSFVs data- og erfaringsgrunnlag for utvikling av nasjonal metodikk på området flerkulturelt entreprenørskap. Gjennom arbeidet har Buskerud-aktivitetene hatt i overkant av 1100 deltakere med en kvinneandel på 51% og etableringsrate på 21%. Prosjektet har nytte av et omfattende samarbeid med kommuer, fylkeskommune, NAV, akademia, m.m. Et viktig fremskritt er etablering av samarbeid med offentlige etater, for å lære gründere om krav og regelverk i Norsk næringsliv.

Prosjektet har i hovedsak fire hovedaktiviteter

  • Etablererprogram med en serie av etablererkurs og rådgivning
  • Temakvelder med tema knyttet til etablering av bedrift i samarbeid med næringslivet og myndigheter
  • Veiledningssamtaler om bedriftsetablering
  • Nettverksaktiviteter

Prosjektet har i tillegg fokus på oppsamling av gründerdata gjennom egenutviklet database til bruk for egen læring og kunnskapsgrunnlag for eksterne.

Målgruppe

Flerkulturelle personer som ønsker å etablere bedrift

Lavterskelgruppe med langtids arbeidsledighet

Høyterskel gruppe med innovative ideer (iStart gruppe i samarbeid med NSFV nasjonalt)

 


 

BUSINESS FACTORY

N : June Kristiansen

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Business Factory er et spesielt tilrettelagt etablerertilbud for gründere med internasjonal bakgrunn i Hordaland. Etablerertilbudet består etablererkurs (seks moduler/heldagskurs), digitalt verktøy for opplæring (Startup Forum), nettverkstreff og fadderordning. Tjenesten tilbys på engelsk. Dette er andre gang Etablerersenteret har fått midler fra IMDI til å gjennomføre Business Factory programmet. I 2016 fikk Etablerersenteret midler til å gjennomføre kurset på både norsk og engelsk. Nå i 2017 ble det kun gjennomført påengelsk pga. mindre midler. Det er et ønske om å tilby det på både norsk og engelsk igjen i fremtiden.

Etablererkursene består av følgende seks moduler:

  • Etablering – Hvordan starte egen bedrift
  • Forretningsmodell
  • Markedsplan: Hvordan nå kundene?
  • Salg, prissetting, kalkyler og budsjett
  • Økonomi
  • Kulturforståelse og nettverk

 Programmet har vært fulltegnet begge gangene (60 deltakere). Målet med fadderordningen er å bygge opp et nettverk hvor tidligere deltakere kan hjelpe nye deltakere – For de har erfaringen med å være tilflytter til Norge og starte egen bedrift. Nettverkstreffene er åpne for alle. Her inviterer Etablerersenteret inn alle gründere. Dette er fordi deltakeren i Business Factory programmet har behov for et større nettverk enn kun de som er på kurs.

Målgruppe

Gründere i Hordaland med internasjonal bakgrunn.

 


 

FLERE GODE GRÜNDERE GJENOM FLERKULTURELT ENTREPRENØRSKAP I HOPPID.NO

N : May Britt Roald

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Øke ambisjonsnivået og kompetansen til flerkulturelle gründere og etablererrådgiverne i kommunene:

1.Gjennom å utvikle og tilby kurspakker med rådgiving.

2.Utvikle og gjennomføre sertifiseringskurs for førstelinje i  kommunene (hoppid.no kontorene).

3.Erfaringene i prosjektet skal bidra til at www.hoppid.no gir bedre informasjon, råd og veiledning gjennom digitale verktøy.

 

Målgruppe

Gründere med innvandrerbakgrunn

 


 

 

ETABLEREROPPLÆRING INN PÅ TUNET

N : Olav Bergheim

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Prosjektet har fokus på å gi tilpasset informasjon, opplæring, veiledning og oppfølging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift.

Prosjektet har fokus på nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift. Prosjektet har fokus på formidling av gode resultater og metoder fra prosjektet til andre kommuner og fylkeskommuner.

Prosjektet samarbeider med introduksjonsprogrammet.

 

Prosjektmål

Med utgangspunkt i den enkeltes iboende og tilegnede ressurser skal det etableres ulike virksomheter som resulterer i et eller flere salgbare produkter.

 

Målgruppe

Innvandrere som er igang med introkurs, og spesielt språksvake kvinner.

 


 

ETABLEREROPPLÆRING FOR BOSATTE FLYKTNINGER

N : Erling Hilstad

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Prosjektet inneholder en pilot for etablereropplæring for bosatte flyktninger og innvandrere med behov for ekstra tilrettelegging innen språk, kultur- og systemforståelse. Piloten skal bygge på et eksisterende etablererkurstilbud som høsten 2017 blir gjennomført av Fabrikken Næringshage for åttende gang. Pilotprosjektet inneholder også en mentorordning for fremtidens flerkulturelle gründerspirer.

Målgruppe

Innvandrere i Andøy kommune

 


 

ETABLEREROPPLÆRING -ET TILTAK FOR ALLE DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAMMET

N : Stein Trygve Petersen

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Å starte opp eget firma er noe som flere deltakere i introduk-sjonsprogrammet i Stjørdal kommune velger som hovedmål for sitt kvalifiseringsløp. Noen andre velger dette som delmål. Et slikt kvalifiseringsløp er krevende for både deltakere og programrådgivere og derfor så vi behov for innføring av etablerer- oplæringen som et permanent tiltak i introduksjonsprogrammet. Ideen er at alle deltakerne i introduksjonsprogrammet skal få delta i etablereropplæringen, uansett hva slags skolebakgrunn, arbeidserfaring eller språknivå deltakerne har.

Med vårt prosjekt ønsker vi å utvikle opplæringsmoduler for etablereropplæring som er tilpasset alle deltakere i introduksjonsprogrammet og spesielt til deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. Økt kunnskap om foretaksetablering, og om ulemper og fordeler knyttet til å være sin egen sjef, er et av de viktigste effektmålene av en slik opplæring. Prosjektet har en lang rekke samarbeidsaktører innenfor offentlig og privat virksomhet som er delaktige i opplæring og i bransjerettet nettverksbygging.

 

Målgruppe

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet i Stjørdal kommune (ca. 130 deltakere)

 


 

FLERKULTURELT ETABLERERSENTER OSLO

N : Emanuele Lombardo

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Flerkulturelt Etablerersenteret er et prosjekt eid av Oslo Kommune som ble startet i 2012 på Bydel Grorud. I 2016 ble senteret flyttet til Oslo sentrum. I dag er Flerkulturelt Etablerersenter en del av den Nordiske Inkubator for Samfunnsinnovasjon og har hovedkontor på Sentralen. Flerkulturelt Etablerersenter tilbyr kursing, personlig veiledning, nettverksbygging, hjelp til å få direkte markedsføring i oppstartsfasen og mentoring. Flerkulturelt Etablerersenter støtter nye gründere uansett om de har deltatt på etableringskurs eller ikke. Kursene foregår både på norsk og på engelsk.

Målgruppe

Målgruppe for senteret er nye gründere, spesielt de med innvandrerbakgrunn.

Vi setter særlig fokus på innvandrerkvinner og flyktninger som ønsker å starte for seg selv. En viktig del av arbeidet er rettet mot virkelighetsorientering og LEAN start up.

 


 

Make your own business 2017

N : Ingrid Roth

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Prosjektmål

Stimulere til flere bedriftsetableringer blant innbyggerne i Rogaland med innvandrerbakgrunn. Med digitalisering av forelsningsmateriell vil prosjektet kunne tilby dette nasjonalt, og vil kunne hjelpe veilederne som jobber med innvandreretablerere med bedre tilgang på verktøy, metoder og annen kompetanse.

Fokusområder 2017

Tilpasset informasjon, opplæring, veiledning og oppfølging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift. Nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift. Formidling av gode resultater og metode fra prosjektet til andre kommuner og fylkeskommuner.

Metode

Utviklingen av den virtuelle løsningen, å tilby nettbaserte forelesninger/kurs. Filming og digitalisering av MYOB.

 

Målgruppe

Personer over 18 år med innvandrerbakgrunn som ønsker å starte egen bedrift, og veilederne som jobber med denne målgruppen.

 


 

Etablerarkurs for innvandrarar i Flora kommune

N : Heidi Felle

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Prosjektet er et samarbeid mellom Innvandrarsenteret i Flora kommune og Aksello AS som er Flora kommune sitt næringsapparat.

Flora kommune ønsker å bli enda bedre integrasjon. Prosjektet har som mål å utvikle og gjennomføre et kurs som kan bli en del av det ordinære introprogrammet for innvandrere som har kompetanse eller en forretningsidé til å starte egen bedrift. Dette kurset skal sette deltagerne i stand til å benytte seg av det ordinære etablerertilbudet som eksisterer i både Flora kommune og andre kommuner i landet.

Delmål

1) Utvikle og ferdigstille første utkast av kursmodell.

2) Kartleggje aktuelle deltakarar til kurset.

3) Praktisk gjennomføring av kurs der minimum 5 deltakarar fullførar kurset.

4) Evaluering og beslutning i forhald til eventuell vidareføring av tilbodet i 2018.

 

Undervisning startet i september 2017. Kurset har 12 deltagere. Undervisningen foregår med tolk som oversetter til arabisk. Gode erfaringer og tilbakemeldinger pt.

 

Målgruppe

Innvandrere som deltar på ordinært introduksjonskurs i Flora kommune

 


 

Lokal drift, veien til inkludering og verdiskaping

N : Elena Selbekk / Ragnhild L Øverland

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Den viktigste drivkraften til dette prosjektet ligger i hvem som er bosatt her: Syrere med økonomisk kompetanse og erfaring fra butikkbransjen. Første gang ideen kom opp her i Rennebu kommune var når Bushra, kvinne fra Syria med økonomisk utdanning ble bosatt her i mai 2016. Etter det er 3 andre med samme bakgrunn kommet hit og er nå deltagere i Rennebu kommunes Introduksjonsprogram.

Overordnede mål: integrering og økonomisk selvstendighet gjennom et effektivt og treffsikkert tiltak i Introduksjonsprogrammet. Flere av deltakerne vil etter vår mening ha en mulighet for å lykkes gjennom å vise sin kompetanse i praksis, og bli veiledere for andre innvandrere. Vi i arbeidsgruppa ser de negative ringvirkningene av at våre bosatte og våre nabokommuners bosatte, reiser til Sverige for å handle mat som er av deres kultur. Tid, penger (vår egen introstønad) og deres krefter brukes utenfor deres eget lokalmiljø og generer ikke vekst og trivsel her hvor de er bosatt. Entreprenøriell metode: De bosatte skal være med i arbeidet fra dag 1.

Opplæring og veiledning i tett samarbeid med lokale ressurser. Vår sterkeste kompetanse i dette prosjektet er vår samhandling med frivillige med næringslivskompetanse, og med kommunens egen kompetanse på området butikk.

Målgruppe

Bosatte med tilsvarende kompetanse og/eller erfaring fra hjemlandet

 


 

Etablererveiledning for Innvandrere på KS læring

N : Geir Morten Johansen

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Etablererkontoret Telemark så behov for tilpasset læringsmetodikk til målgruppen innvandrere og fremmedspråklige og har derfor utviklet moduler med etablererkurs som er å finne på www.kslaring.no. Læringsmodulene er altså tilgjengelige nasjonalt.

Målet har vært å utvikle kurs med grunnleggende kunnskap i det å starte egen bedrift i Norge der språket er enkelt, men faguttrykkene er beholdt. Disse uttrykkene er det mulighet til å slå opp for å få forklaring på enkel norsk. Vi jobber også opp mot voksenopplæringen og introduksjonsprogrammene i våre kommuner og har lykkes i å få flere til å ta inn hele eller deler av kursmodulene som en del av Introduksjonsprogrammet. Dette med formål om å motivere innvandrere og flyktninger til å starte egen bedrift og tidlig forstå at det er viktig å lære norsk språk i tillegg til å lære om det norske samfunnet.

Målgruppe

Innvandrere og flerspråklige i tidligfase som ønsker å starte egen bedrift.

 


 

SPRINTERLAB

N : Øyvind Rasmussen

E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Prosjektets mål er å avdekke drivere, ressurser eller barrierer for etablerer med innvandrerbakgrunn i innovasjonsøkosystemet i Tromsø. Tromsø kommune deltar for første gang som prosjekt til etablerervirksomhet for innvandrere, men har til hensikt å utvikle et varig tilbud sammen med partnerne i dette prosjektet.

For å utløse næringspotensialet og gi innvandrere lik mulighet til å lykkes er det sentralt å utvikle komplette innovasjons-økosystemer og bygge offensive entreprenørskapskulturer som inkludere utfordringene innvandrer møter i selve systemet. Ikke bygge helt egne strukturer kun for innvandrere. Tromsø har alle aktørene som defineres innenfor det totale innovasjonssystemet lokalisert i bykjernen (Gründere, offentlig, universitet og næringsliv og risikokapital) og som alle kan vise til gode resultater på sine gitte områder hvor de tilbyr start up hjelp og bistand til innvandrere. Nå går samtlige aktører sammen om å danne SprinterLab med det siktemål å skape en inkluderende prestasjonskultur for oppstartbedrifter i Tromsø.

Partnere i prosjektet er

Tromsø kommune ved Gründerhjelpa Tromsø kommune, Flow Co -Working AS, Karriere Troms, NAV, Skatt Nord, Tromsprodukt og Flyktningstjenesten.

Målgruppe

Flyktninger i toårig program og innvandrere med etablererbakgrunn

 


 

 

Et godt fundament for innovasjon og verdiskaping

Les hele saken her!

Gjennom tiltaket Etablerervirksomhet for innvandrere (ETA) legges det innsats for å få til innovasjon og verdiskaping lokalt og nasjonalt. ETA-prosjekter med tilskudd fra IMDi bidrar til nye og spennende løsninger. Vi er alle med på å utvikle metoder, modeller og verktøy for å hjelpe flere flerkulturelle gründere til nyskaping.

 

Zahra Moini, Daglig leder
Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Integrerings mangfoldsdirektorate imdi etablereropplering for innvandrere 2017 02