targetsInnvandrere er den primære målgruppen. Deres behov skal være i sentrum.
Den sekundære målgruppen er fagvirksomheter som arbeider med kvalifisering av innvandrere eller er kunnskapsformidlere. Kompetansesenteret tilbyr tjenester og formidler kunnskap til:

  • Kommuner / fylkeskommuner og annen offentlig forvaltning
  • Norske etablererveiledningsvirksomheter - førstelinjetjenesten for utvikling av næringsliv i kommunene, etablerersentre, veiledningstjenester og liknende
  • NAV
  • Innovasjon Norge inkludert deres regionale apparat
  • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner
  • Interessenter fra privat sektor som finans, nettverk, organisasjoner
  • Europeiske eller internasjonale innovasjons- og fagmiljøer som arbeider med minoriteter/flerkulturelle.
  • Media – nasjonale, regionale og lokale
  • Politiske beslutningstagere