• Bidra til utvikling av et helhetlig etablerertilbud til innvandrere formidlet via landets etablererveilednings- og innovasjonsmiljøer.
  • Fokusere på kunnskapssamling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling og skal tilby tjenester som sikter til felles løft innenfor fagområde flerkulturell entreprenørskap.
  • Innhente erfaringer og kunnskap fra egne prosjekter og prosjekter i hele landet, andre land og fra eksperter og forskningsmiljøer.
  • Utvikle og iverksette "beste praksis" metoder og prosesser for flerkulturelt entreprenørskap.
  • Etablere systemer og rutiner for overføring av kunnskap.
  • Etablere nettverksarenaer for fag og praksisformidling.
  • Kvalifisere og lære opp etablererveiledningsmiljøer som arbeider med innvandrer-etablerere.
  • Igangsette nye prosjekter og initiativ rettet mot målgruppen flerkulturelle etablerere med hensikt om å motivere til nyskaping og høyere innovasjonsnivå.